WARSZTATY „BYĆ AKTYWNYM” w II LO!

W dniu 12 września 2007 roku 45-osobowa grupa młodzieży z Radomska rozpoczęła udział w projekcie „Być aktywnym” w ramach programu Ochotniczych Hufców Pracy „Droga do kariery”. Zajęcia odbywają się od środy do piątku przez kolejnych pięć tygodni w II Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku. Beneficjentami jest grupa 35-ciu maturzystów II Liceum Baczyńskiego i 10-cioro uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej OHP. Celem programu jest motywowanie uczestników do aktywności edukacyjnej i zawodowej, poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu rynku pracy i podstaw przedsiębiorczości. Projekt obejmuje zajęcia kształcące umiejętności interpersonalne, m.in. umiejętność komunikowania się, określania i wytyczania celów, pracy w zespole, aktywnego słuchania czy budowania dobrych relacji z innymi. Chodzi o to, aby uczestnicy zdobyli przekonanie o możliwości i konieczności bycia przedsiębiorczym oraz wiedzę z zakresu możliwości podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek. Zajęcia z zakresu samozatrudnienia prowadzą nauczyciele II LO: Sylwia Wawrzyniak i Renata Langier. Nadrzędnym celem projektu jest wyzwolenie u młodych ludzi chęci do działania, przekonanie o niezbędności stałego podnoszenia wiedzy i umiejętności jak również uświadomienie im wiary w siebie oraz nie poddawanie się w miarę pierwszych niepowodzeń. Cele szczegółowe: 1. Aktywizacja zawodowa młodzieży: - dostrzeganie i prezentowanie pozytywnych cech własnej osobowości - poznanie swoich mocnych stron, - kreowanie aktywnych postaw i umiejętności poruszania się po rynku pracy, 2. Uświadomienie uczestnikom, iż samozatrudnienie jest świadomą alternatywą kariery. Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej uczą młodzież jak przygotować curriculum vitae i list motywacyjny, a także zapoznają z zasadami prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Ciekawym doświadczeniem będą symulacje takich właśnie rozmów. Aby zapewnić kompleksowość wsparcia uczestnicy projektu będą objęci cyklem spotkań realizowanych w różnorodnej formie i prowadzonych przy użyciu aktywnych i nowoczesnych metod z zakresu: poszukiwania pracy i aktywnego poruszania się po rynku pracy (zajęcia poprowadzi pracownik Młodzieżowego Biura Pracy OHP). Młodzież została wyposażona w materiały dydaktyczne i miała zagwarantowany poczęstunek każdego dnia.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO