Przedsiębiorczość - Konkurs na pracę pisemną

Narodowy Bank Polski we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, pod patronatem medialnym „Gazety Szkolnej” i gazety codziennej „Dziennik” ogłasza ogólnopolski konkurs na pracę pisemną dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do zgłębiania wiedzy z ekonomii oraz nabycie umiejętności praktycznego jej wykorzystania. TEMAT : dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: „Z których doświadczeń krajów należących do Unii Gospodarczej i Walutowej powinna korzystać Polska?” WYMOGI FORMALNE ORAZ KRYTERIA OCENY: Praca nadesłana na konkurs powinna być przygotowana przez jednego ucznia. Pod tym względem zostanie sprawdzona przez serwis antyplagiatowy Plagiat.pl. Opiekunem ucznia jest nauczyciel zatrudniony w szkole, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2007/2008. Do zadań nauczyciela należy udzielanie pomocy autorowi przygotowującemu pracę konkursową oraz sprawdzanie pracy pod względem merytorycznym i formalnym. Prace konkursowe, za pośrednictwem poczty, należy dostarczyć do Narodowego Banku Polskiego w wersji papierowej z dołączoną wersją elektroniczną pracy na płycie CD (wyłącznie pliki doc, rtf lub xls). Praca nadesłana na konkurs musi spełniać następujące warunki: • musi zostać przygotowana w języku polskim, • musi mieć formę zestandaryzowanego maszynopisu (około 1 800 zn./str., czcionka typu Times New Roman, Arial, itp.), • musi zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych, itp., które autor wykorzystuje w pracy, • do każdej pracy należy dołączyć recenzję pracy przygotowaną przez nauczyciela – opiekuna merytorycznego pracy (nie krótszą niż pół strony), dane autora pracy oraz zgodę autora pracy (lub prawnego opiekuna w przypadku autora) na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu i na nieodpłatne przeniesienie na organizatorów niemajątkowych praw autorskich do korzystania i rozporządzania pracą (zgodnie ze wzorem – załącznik 1), dane nauczyciela – opiekuna ucznia oraz jego zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie ze wzorem – załącznik 2). • objętość pracy nie może przekraczać łącznie z załącznikami 15 stron maszynopisu (nie dotyczy formularzy ucznia, nauczyciel oraz recenzji) i nie może być krótsza niż 5 stron, • pracy nie należy bindować, zszywać itp. wystarczy spiąć spinaczem biurowym lub włożyć w jedną koszulkę. Komisja oceniająca prace będzie brała pod uwagę umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanej przez autora wiedzy ekonomicznej i rozumienie podstawowych zagadnień mikro- i makroekonomii. W szczególności Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria: • zgodność z tematyką konkursu, • zawartość merytoryczna pracy, • pomysłowość autora, • styl i język pracy, • zgodność z wymogami formalnymi, • wynik raportu po sprawdzeniu pracy w serwisie Plagiat.pl. NAGRODY: Komisja oceniająca przyzna następujące nagrody laureatom konkursu • za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3 500 zł brutto oraz publikacje książkowe, • za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł brutto oraz publikacje książkowe, • za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2 500 zł brutto oraz publikacje książkowe, • trzy wyróżnienia: cyfrowy aparat fotograficzny oraz publikacje książkowe. Nagrody pieniężne są przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego (dopuszcza się zakup monitora, drukarki, skanera, oprogramowania i innego niezbędnego wyposażenia komputera) lub sprzętu RTV (odtwarzacz MP3, głośniki, dyktafon) oraz opłat za uczestnictwo w kursach językowych. Dokonanie zakupu innych pomocy i narzędzi edukacyjnych możliwe jest tylko za zgodą NBP wyrażoną na piśmie. Komisja oceniająca przyzna świadczenia pieniężne nauczycielom – opiekunom merytorycznym prac uczniów nagrodzonych w konkursie: • za zajęcie przez ucznia pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 1 800 zł brutto, • za zajęcie przez ucznia drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 1 600 zł brutto, • za zajęcie przez ucznia trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 1 400 zł brutto, • za otrzymanie przez ucznia wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 zł brutto. HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU: • ogłoszenie konkursu – 11 lutego 2008 r. • termin nadsyłania prac – 21 marca 2008 r. • ogłoszenie wyników konkursu i uroczystość wręczenia nagród – czerwiec 2008 r. (dokładny termin i miejsce zostaną podane na stronie internetowej NBP). Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO