Gazetka funkcjonuje od 2005 roku.

Autorzy artykułów mają okazję poćwiczyć język, sprawdzić się jako dziennikarze, ale także spełnić wymagania maturalne dotyczące tworzenia tekstów na poziomie rozszerzonym. Powołując do życia The Reader, przewiedzieliśmy chyba, że na maturze od 2015 roku będzie obowiązywała nowa forma – artykuł. Dla nas już nie jest nowa, ćwiczymy ją od 2005 roku. 

Przestrzegając pewnych zasad, możemy ułatwić pracę, tym, którzy Wasze teksty sprawdzają, ale, przede wszystkim, redaktorom, którzy składają je w całość. Pomóżmy im pracować szybciej i wydajniej!

 • Długość tekstu – max. 250 słów
 • Chwytliwy, krótki tytuł tekstu
 • Podział na akapity
 • Czcionka – Arial 14
 • Odstęp – 1,5 wiersza
 • Zdjęcie lub zeskanowany rysunek
 • Podpis - zarówno tekst, jak i rysunek – jeśli sami nie podpiszecie tekstu – pozostanie anonimowy
 • Tekst + zdjęcie/ rysunek należy przesyłać do nauczyciela uczącego w jednym pliku, jako załącznik
 • Nazwa pliku: R kolejny numer, imię i nazwisko, klasa np. R 42 Aneta Rachwalik IIc

Bardzo prosimy o przesyłanie tekstów, które zawierają wszystkie powyższe elementy.

Miłej pracy 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego Żaneta Łęczycka, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Marta Skibińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego i przepisów szczególnych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)zapewnienia ochrony udostępnionych i wypożyczanych zbiorów;
b)dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
c)w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
d)wsparcia procesu organizacji i realizacji szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-COV-2 (COVID-19), na podstawie Pani/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych,
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa, tj.
- przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania postępowania/wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub innym podmiotom z którymi administrator zawarł umowę powierzenia. Pani/Pana dane osobowe oraz dane pani/pana dziecka będą przekazane Narodowemu Funduszowi Zdrowia jak również w celu wykonania zestawień statystycznych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie ze szczególnymi przepisami.

Deklaracja dostępności dla strony internetowej www.lo2.radomsko.pl

II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku.

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • opisy zdjęć nie spełniają standardów, część zdjęć dodana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre zdjęcia zawierają napisy, których odczytanie jest utrudnione,
 • niektóre zdjęcia zawierają tekst,
 • brak jednolitej struktury nagłówkowej artykułów.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-28 (aktualizacja 17.03.2021) na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego dostępne są na stronie głównej.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Kuśmierz, pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +446832653. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku posiada bariery architektoniczne, jednakże do szkoły prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych od strony wejścia głównego. Parter szkoły jest częściowo dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo (podjazd do niektórych pomieszczeń i sal dydaktycznych). Na terenie szkoły znajduje się wydzielone i odpowiednio oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Podmiot nie posiada tłumacza języka migowego. 

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.


Dane koordynatora do spraw dostępności


Anna Gaik-Ślęzak
Koordynator
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
w Starostwie Powiatowym w Radomsku
tel. 44/6858924
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starostwo Powiatowe w Radomsku
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko
pok. 316 piętro 3

14

Cze
2017

DELF
 1. „Szczęśliwy numerek” jest losowany od poniedziałku do piątku (również w dni wolne od zajęć dydaktycznych!) około godziny 7.00 przez automatyczny system elektroniczny i obowiązuje do końca zajęć lekcyjnych w danym dniu.

 2. „Szczęśliwy numerek” jest losowany z obowiązującej w danej chwili puli liczb.

 3. Początkowa pula liczb, przygotowana na dzień rozpoczęcia roku szkolnego, zawiera liczby od 1 do 36.

 4. Wylosowana w danym dniu liczba jest usuwana z puli.

 5. Po wykorzystaniu wszystkich liczb z puli jest ona przywracana do stanu początkowego.

 6. Szczęśliwy numerek” jest podawany do wiadomości uczniów na tablicy przed pokojem nauczycielskim oraz publikowany na stronie internetowej szkoły.

 7. Osoba posiadająca numer ucznia w dzienniku zgodny z wylosowaną liczbą jest zwolniona w danym dniu z odpowiedzi ustnych i kartkówek wcześniej niezapowiedzianych. Z tego przywileju można dobrowolnie zrezygnować.

 8. Posiadanie „szczęśliwego numerka” nie zwalnia ucznia z obowiązku aktywnego uczestniczenia w lekcji. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony!

  Nie zwalnia również z zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek, lekcji powtórzeniowych oraz pracy domowej. Za zadanie domowe (lub jego brak) uczeń może zostać oceniony.

 9. Punkt 7 jest nieważny w miesiącach klasyfikacyjnych oraz w przypadku, gdy odpowiedź ustna ma zaważyć na ocenie semestralnej lub rocznej.

 10. Szczęśliwy numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

 11. Uczeń posiadający szczęśliwy numerek nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie.

 12. „Szczęśliwy numerek” nie dotyczy osób, które często opuszczają zajęcia szkolne oraz notorycznie uchylają się od odpowiedzi. Decyzję w tej sprawie podejmują wspólnie nauczyciele i wychowawca ucznia.


             

         


  „EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO