Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla strony internetowej www.lo2.radomsko.pl

II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku.

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • niektóre zdjęcia zawierają napisy, które w tekście alternatywnym zostały skrócone.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-28 (aktualizacja 22.03.2023) na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego dostępne są na stronie głównej.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Kuśmierz, pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +446832653. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Link do Wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej.

Link do Wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej.


Dostępność architektoniczna

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku posiada bariery architektoniczne, jednakże do szkoły prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych od strony wejścia głównego. Parter szkoły jest częściowo dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo (podjazd do niektórych pomieszczeń i sal dydaktycznych). Na terenie szkoły znajduje się wydzielone i odpowiednio oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Podmiot nie posiada tłumacza języka migowego. 

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Zasady wejścia z psem asystującym do II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku

Masz prawo wejścia z psem asystującym do II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku.

Możesz zgłosić jego obecność w Sekretariacie, który znajduje się na parterze budynku. Zawsze możesz skorzystać
z pomocy pracowników Sekretariatu.

Pamiętaj, że musisz posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o aktualnych szczepieniach weterynaryjnych.

Pies asystujący musi być wyposażony w uprząż. Na uprzęży w widocznym miejscu musi być umieszczony napis „pies asystujący”.

Nie musisz prowadzić psa asystującego na smyczy ani zakładać mu kagańca.

Pamiętaj, że jako właściciel odpowiadasz za swojego psa i ponosisz odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie urzędu.

Po zakończeniu wizyty, jeżeli będziesz potrzebować, pracownik Sekretariatu pomoże wyjść z budynku.


Dane koordynatora do spraw dostępności


Anna Gaik-Ślęzak
Koordynator
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
w Starostwie Powiatowym w Radomsku
tel. 44/6858924
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starostwo Powiatowe w Radomsku
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko
pok. 316 piętro 3