klasa biologiczno-chemicznA

1B i 1F

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

1B - biologia, chemia.

1F - biologia, chemia, matematyka.

języki obce:
 I — angielski
II — francuski lub niemiecki

Wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne, uwzględniane w procesie rekrutacji:

język polski,
matematyka,
biologia,
chemia.


Dodatkowe zajęcia:  

- udział w wykładach i ćwiczeniach, prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego  

- spotkania edukacyjne  z lekarzami i pracownikami SzpitalPowiatowego w Radomsku  

Do tego profilu zapraszamyuczniów dla których pasją jest poznawanie  
i rozwijanie zainteresowań w zakresie biologii i chemii. Uczeń nabywa nowych umiejętności podczas organizowanych w szkole kursów pierwszej pomocy przedmedycznej, licznych zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej np. profilaktyki nowotworów piersi.  Dużym powodzeniem wśród uczniów tego profilu cieszą się wyjazdy na wykłady i warsztaty organizowane przez UMED i UŁ.  
W ramach edukacji medycznej organizowane są spotkania z absolwentami naszej szkoły studiującymi kierunki okołomedyczne i przyrodnicze.  
Klasa o profilu biol-chem łączy teorię z ćwiczeniami laboratoryjnymi  
i warsztatowymi stwarzając absolwentom  ogromne możliwości rozwoju kompetencji przyrodniczych przydatnych zarówno podczas studiów, jaki  
i w przyszłej pracy zawodowej.  

Przykładowe kierunki studiów: 

lekarski, analityka medyczna, farmacja, stomatologia, techniki dentystyczne, fizjoterapia, kosmetologia , biotechnologia, biochemia, bioinformatyka, analityka medyczna, psychologia zdrowia, położnictwo,  weterynaria, inżynieria biomedyczna, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, technologia chemiczna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, radiologia, biologia molekularna, leśnictwo, genetykaneurobiologiaanalityka kryminalistyczna i sądowa, architektura krajobrazu  


             

         


  „EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO