Szczęśliwy numerek - informacje


 1. „Szczęśliwy numerek” jest losowany od poniedziałku do piątku (również w dni wolne od zajęć dydaktycznych!) około godziny 7.00 przez automatyczny system elektroniczny i obowiązuje do końca zajęć lekcyjnych w danym dniu.

 2. „Szczęśliwy numerek” jest losowany z obowiązującej w danej chwili puli liczb.

 3. Początkowa pula liczb, przygotowana na dzień rozpoczęcia roku szkolnego, zawiera liczby od 1 do 36.

 4. Wylosowana w danym dniu liczba jest usuwana z puli.

 5. Po wykorzystaniu wszystkich liczb z puli jest ona przywracana do stanu początkowego.

 6. Szczęśliwy numerek” jest podawany do wiadomości uczniów na tablicy przed pokojem nauczycielskim oraz publikowany na stronie internetowej szkoły.

 7. Osoba posiadająca numer ucznia w dzienniku zgodny z wylosowaną liczbą jest zwolniona w danym dniu z odpowiedzi ustnych i kartkówek wcześniej niezapowiedzianych. Z tego przywileju można dobrowolnie zrezygnować.

 8. Posiadanie „szczęśliwego numerka” nie zwalnia ucznia z obowiązku aktywnego uczestniczenia w lekcji. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony!

  Nie zwalnia również z zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek, lekcji powtórzeniowych oraz pracy domowej. Za zadanie domowe (lub jego brak) uczeń może zostać oceniony.

 9. Punkt 7 jest nieważny w miesiącach klasyfikacyjnych oraz w przypadku, gdy odpowiedź ustna ma zaważyć na ocenie semestralnej lub rocznej.

 10. Szczęśliwy numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

 11. Uczeń posiadający szczęśliwy numerek nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie.

 12. „Szczęśliwy numerek” nie dotyczy osób, które często opuszczają zajęcia szkolne oraz notorycznie uchylają się od odpowiedzi. Decyzję w tej sprawie podejmują wspólnie nauczyciele i wychowawca ucznia.